تور کرمان

کرمان با بوی عطر زیره، طعم خوش کلمپه، ظروف مسی حاوی پسته رفسنجان و قالی خوش نقش پیوند خورده است .